3306 resultaten gevonden

hoogbouweffectrapportage

beschrijving van effecten op de omgeving van een hoogbouwproject

maaiveld

oppervlak van de bodem

stedelijke omgeving

bestaande systeem van straten, pleinen en openbare ruimte van de stad en de omliggende bebouwing die deze ruimte omsluit

‘footprint’ (EN)

oppervlakte die het bouwwerk inneemt op het maaiveld

afval

alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen

residu

afval, niet reststof zijnde, dat vrijkomt bij de be- of verwerking van afvalstoffen en nog slechts geschikt is voor eindverwijdering

afvalstoffeninrichting

inrichting voor het opslaan, overslaan, bewerken, verwerken, verbranden, storten of op/in de bodem brengen van afvalstoffen

bemiddelaar

natuurlijke of rechtspersoon die zonder in het bezit te zijn van afvalstoffen voor anderen regelingen treft voor het beheer van afvalstoffen

hergebruiken

als product of materiaal opnieuw gebruiken

hergebruiken als materiaal

na een be- of verwerking van een afvalstof wederom gebruiken van de daaruit resulterende materialen in dezelfde toepassing of in een andere toepassing dan waarvoor zij oorspronkelijk waren bestemd