64 resultaten gevonden voor 'use value'

environmental added value

more beneficial or less adverse environmental impact (3.2.22) of a technology (3.4.9) with respect to the relevant alternative

product system value

worth or desirability ascribed to a product system (3.5.1)

present-day value

monies accruing in the future which have been discounted to account for the fact that they are worth less at the time of calculation

‘high conservation value’-gebied

gebied met een hoge beschermingswaarde, zijnde een biologische, ecologische, sociale of culturele waarde van uitzonderlijke betekenis of fundamenteel belang, waar een of meer van de volgende waarden te vinden zijn:

HCV1: concentraties van biologische diversiteit, met inbegrip van endemische soorten en zeldzame of bedreigde soorten die van betekenis zijn op globaal, regionaal of nationaal niveau;

HCV2: grote landschapsniveau-ecosystemen en -ecosysteemmozaïeken, die van betekenis zijn op globaal, regionaal of nationaal niveau, en die levensvatbare populaties van de grote meerderheid van de in de natuur voorkomende soorten bevatten in natuurlijke patronen van verspreiding en overvloed;

HCV3: zeldzame of bedreigde ecosystemen, leefgebieden of toevluchtsoorden;

HCV4: basis-ecosysteemdiensten in kritieke situaties, met inbegrip van bescherming van waterstroomgebieden en erosiebeheersing van kwetsbare gronden en hellingen;

HCV5: locaties en bronnen van fundamenteel belang voor het voorzien in de basisbehoeften van lokale gemeenschappen of inheemse volkeren (voor levensonderhoud, gezondheid, voeding, water, enz.), die door de betrokkenheid van deze lokale gemeenschappen of inheemse volkeren zijn vastgesteld;

HCV6: locaties, bronnen, leefgebieden en landschappen van mondiale of nationale culturele, archeologische of historische betekenis, en/of van fundamenteel cultureel, ecologisch, economisch of religieus/heilig belang voor de traditionele culturen van lokale gemeenschappen of inheemse volkeren, die door de betrokkenheid van deze lokale gemeenschappen of inheemse volkeren zijn vastgesteld.

high conservation value area

area with high conservation value, being a biological, ecological, social or cultural value of outstanding significance or critical importance, according to one or more of the following values:

HCV1: concentrations of biological diversity including endemic species, and rare, threatened or endangered species, that are significant at global, regional or national levels;

HCV2: large landscape-level ecosystems and ecosystem mosaics that are significant at global, regional or national levels, and that contain viable populations of the great majority of the naturally occurring species in natural patterns of distribution and abundance;

HCV3: rare, threatened or endangered ecosystems, habitats or refugia;

HCV4: basic ecosystem services in critical situations, including protection of water catchments and control of erosion of vulnerable soils and slopes;

HCV5: sites and resources fundamental for satisfying the basic necessities of local communities or indigenous peoples (for livelihoods, health, nutrition, water, etc.), identified through engagement with these local communities or indigenous peoples;

HCV6: sites, resources, habitats and landscapes of global or national cultural, archaeological or historical significance, and/or of critical cultural, ecological, economic or religious/sacred importance for the traditional cultures of local communities or indigenous peoples, identified through engagement with these local communities or indigenous peoples.

time value of money

measurement of the difference between future monies and the present-day value (3.1.91) of monies

performance in-use

qualitative level of a critical property (ISO 6707-1:2014, 9.1.3) at any point in time considered

instructions for use

information supplied by the manufacturer to enable the safe and proper use of an IVD medical device

in-use condition

any circumstance that can impact on the performance (3.2.7) of a construction works (3.2.1) or a constructed asset (ISO 15686-1:2011, 3.1.15), or a part thereof, under normal use

land use change

change in human use or management of land at the location of the production, use or disposal of raw materials (ISO 14050:2009, 6.12), intermediate products (ISO 14050:2009, 6.2.1) and final products (ISO 14050:2009, 3.2) or wastes (3.3.11) in the product system (ISO 14040:2006, 3.28) being assessed