12 resultaten gevonden voor 'klein gevaarlijk afval'

klein gevaarlijk afval

afvalstoffen die op basis van de Eural zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in kleine hoeveelheden worden aangeboden

gevaarlijk afval

afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen op grond van de Eural-regelgeving

gevaarlijk afval

afvalstoffen die als gevaarlijk zijn aangewezen op grond van de Euralregelgeving

klein chemisch afval

afvalstoffen die naar aard of samenstelling als gevaarlijke afvalstoffen moeten worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden in particuliere huishoudens vrijkomen

afval

alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen

afval

alle stoffen, mengsels of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen

afval

alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen

renovatie-afval

afval dat vrijkomt bij renovatie van gebouwen en andere bouwwerken, bestaande uit zowel bouw- als sloopafval

particulier afval

afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen

huishoudelijk afval

afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen