NEN en circulaire economie

De rol van NEN bij circulaire economie

Goed luisteren naar de behoeften in verschillende sectoren en de belanghebbende partijen samenbrengen, dat is de kernactiviteit van NEN. Op die manier faciliteert en regisseert NEN het proces om tot afspraken te komen. In de circulaire economie gaat het vaak om nieuwe processen en producten. Via NEN vinden de verschillende partijen elkaar en kunnen ze afspraken maken die leiden tot standaarden, kennis met elkaar delen en zo de ontwikkelingen versnellen en de circulaire economie dichterbij brengen.

De transitie naar een circulaire economie is niet alleen een Nederlandse uitdaging. NEN speelt ook in op wereldwijde, Europese en nationale ontwikkelingen en levert daar een bijdrage aan.

Lees meer op www.nen.nl/circulair.

Afspraken in acht sectoren

Met steeds meer mensen op de wereld gebruiken we ook steeds meer grondstoffen. Het gevolg daarvan is niet alleen schaarste, maar ook meer afval en een toenemende milieudruk. Het programma Circulaire Economie van NEN werkt in acht sectoren aan afspraken die het gebruik van grondstoffen terugdringen. Dat gaat niet alleen over het recyclen van grondstoffen, maar ook over een langere levensduur van producten, de mogelijkheid tot reparatie en hergebruik van producten en het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Afval en secundaire grondstoffen

Bij het sluiten van materiaalkringlopen is het essentieel dat afvalstromen die daarvoor geschikt zijn, weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Een materiaal dat eenmaal ‘afval’ is, kan echter niet zomaar als secundaire grondstof worden ingezet.

Om tot hoogwaardige inzet van deze grondstoffen te komen zijn afspraken vereist over onder andere de ‘end-of-waste’ status van materialen en producten. En over de kwaliteitseisen die aan secundaire grondstoffen moeten worden gesteld voor een veilige en gezonde toepassing. Lees meer over Afval en secundaire grondstofffen.

Biomassa en voedsel

Biomassa is een verzamelnaam voor de hernieuwbare grondstoffen die kunnen worden ingezet voor de productie van onder meer voedsel, diervoeder en (bouw)materialen. Vraagstukken over biomassa en voedsel raken direct aan onze primaire levensbehoeften en bevinden zich daardoor in het hart van de circulaire economie. Zo zullen voor de transitie naar een circulaire economie voor de voedselproductie nieuwe grondstoffen worden ingezet, zoals insecten en algen.

Het is daarom van belang de eigenschappen van biobased grondstoffen, materialen en producten eenduidig vast te leggen voor een veilige en verantwoorde toepassing. Lees meer over Biomassa en voedsel.

Bouw

Een circulaire bouwsector draagt bij aan het verkleinen van het grote aandeel dat de sector heeft in geproduceerde afvalstromen, (primair) grondstoffengebruik en het energieverbruik. Dit kan worden gerealiseerd door zo te ontwerpen en te bouwen dat terugwinning en hergebruik van bouwmaterialen, producten en elementen mogelijk wordt en het gebruik van (nieuwe) materialen wordt teruggedrongen.

Om stappen te kunnen maken in de transitie van deze sector zijn bouwbreed gedragen afspraken nodig die van invloed zullen zijn op de inrichting en uitvoering van het gehele proces: van productie tot en met beheer en demontage. Lees meer over Circulair bouwen.

Circulair ondernemen

Circulair denken en doen moet worden verankerd in de bedrijfsvoering en in bestaande managementsystemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan circulaire inkooptrajecten en productieprocessen. Hiervoor zijn afspraken nodig, zodat drempels voor nieuwe businessmodellen worden weggenomen.

Voorbeelden zijn het concept ‘van bezit naar gebruik’, het servicemodel en de daarbij behorende verantwoordelijkheid van producenten. Dit kan in veel sectoren bijdragen aan onder andere materiaalefficiëntie, verlaging van de kosten en meer effectiviteit in het op de markt brengen van producten. Lees meer over Ciirculair ondernemen.

Consumptiegoederen

Onder consumptiegoederen vallen vele productgroepen: van koffiebekers tot kleding en meubels. Het gaat eigenlijk om alle producten die worden gebruikt in huishoudens, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Vragen voor de deeleconomie, ‘products as a service’-concepten, circulair ontwerpen, produceren en inkopen en de toepassing van biobased materialen komen allemaal in deze sector terug. Vanwege hun lang- of kort-cyclische karakter vragen dergelijke producten om een verschillende benadering.

Typerend voor deze sector zijn matrassen en textiel. Daarvoor zijn afspraken over samenstelling, sortering, inzameling en hoogwaardige recycling van groot belang voor de kwaliteit en leveringszekerheid van secundaire grondstoffen. Lees meer over Consumptiegoederen.

Kunststoffen

Een wereld zonder kunststoffen is niet meer voor te stellen. De vele soorten plastics die zijn ontstaan door specifieke samenstellingen voor specifieke toepassingen, vormen echter een forse uitdaging voor hoogwaardig hergebruik ervan. Om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie moet daarom de keten van ontwerp en productie tot inzameling en sortering van plastics worden herzien.

Afspraken over onder meer samenstelling en toevoegingen in kunststoffen, de kwaliteit van recyclaat en het vaststellen van het aandeel secundaire kunststof in producten dragen bij aan het mogelijk maken van hoogwaardige nieuwe toepassingen. Lees meer over Kunststoffen.

Maakindustrie

In de sector maakindustrie wordt relatief veel gebruikgemaakt van schaarse grondstoffen. Deze zullen bij een groeiende welvaart en wereldpopulatie minder eenvoudig en tegen hogere kosten beschikbaar zijn. Leveringszekerheid van grondstoffen en halffabricaten staat hoog op de (inter)nationale agenda.

Materiaalefficiëntie is daarom een belangrijk thema binnen deze sector. Dit is bijvoorbeeld te bereiken via circulair productontwerp: producten die onder meer repareerbaar zijn en/of waarvan de grondstoffen herbruikbaar zijn. Ook het terugwinnen van kritische materialen uit bijvoorbeeld elektronica is een uitdaging. Lees meer over Maakindustrie.

Zorg

De komende jaren ligt er voor de zorgsector een forse uitdaging om de groei van de zorgvraag op te vangen. Daar komen vragen over verduurzaming en circulariteit bij. Voor deze sector is belangrijke circulaire winst te behalen op het gebied van medische hulpmiddelen, voeding, vervoer en vastgoed.

Via de Green Deal ’Duurzame Zorg’ wordt gewerkt aan reductie van CO2, zuinig gebruik van grondstoffen, schoon water en een gezonde leefomgeving in en rond zorginstellingen. Afspraken die verantwoord hergebruik van medische hulpmiddelen en apparatuur mogelijk maken en afspraken over afval en medicijnresten in water dragen hieraan bij. Lees meer over Duurzame zorg.